Beleidsplan 2017-2021 Geloofskracht

De PG Leiderdorp plaatst zich midden in de samenleving

 

 Het beleidsplan ziet de kerk van de toekomst als een gemeenschap met een voelbare en zichtbare geloofskracht die de door God beloofde wereld dichterbij brengt. Geloofsverdieping, -verbreding en -overdracht zijn de doelstellingen van de activiteiten die in het beleidsplan worden voorgesteld. Het uiten van identiteit buiten de eigen gemeenschap is de grootste uitdaging. Daarmee gaan we ons sterker onderscheiden in de wereld. Wanneer we hier de komende jaren in slagen, ontstaat er een ander imago van kerkzijn.

Bijlagen:
Bewaar het bestand Beleidsplan_PGL_2017-05-01.pdfBeleidsplan_PGL_2017-05-01.pdf[ ]561 kB

Cantorij SK 2

  

De cantorij van de Scheppingskerk is een groep enthousiaste zangers en zangeressen.

Eens per maand verlenen we medewerking aan de zondagse eredienst. Ook bij feestelijke diensten levert de cantorij een muzikale bijdrage.

De cantorij heeft een uitgebreid en veelzijdig repertoire van inmiddels meer dan  120 verschillende stukken. En dat wordt alleen maar meer! Kerkmuziek uit de tijd van de Hervorming, muziek van Bach, Haydn, Mozart en Mendelssohn en muziek uit de Anglicaanse traditie.

We zingen veel liederen uit het Liedboek. Deze liederen zijn vaak voorzien van hedendaagse mooie meerstemmige bewerkingen en zingen we in afwisseling  met de gemeente.

Rond Kerst en Pasen nodigen we regelmatig projectzangers uit.

De muzikale begeleiding komt van het orgel en de piano en soms spelen ook andere instrumenten mee.

Zin om mee te zingen? Nieuwe sopranen, alten, maar vooral tenoren en bassen zijn van harte welkom! Kom eens luisteren of meezingen op donderdagavond.

Er wordt gerepeteerd van 20.00 – 22.00 uur in de kerkzaal van de Scheppingskerk.

 

De cantor is Piet Jasperse. 

Contactpersonen:  Jelly Bakker, j.bakkeramels@telfort.nl tel. 5760816 en

                           Stieneke van Eijk, s.vaneijk@kpnmail.nl  tel5893006

 

Cantorij SK 1

                                                                                             

Visie van Diaconaat en Zending
We dromen van en streven naar een ideale samenleving…. waarbij ieder mens tot zijn of haar recht komt. Waar mensen naar elkaar omzien en elkaar helpen. Waar mensen, hoe verschillend ook, elkaar verdragen. Waar ons handelen als mensen de aarde en al wat erop leeft geen onomkeerbare schade berokkent.

Missie van Diaconaat en Zending
De diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiderdorp probeert in de samenleving actief te zijn om gerechtigheid en barmhartigheid in deze wereld te bevorderen. Om dat te bereiken werkt de diaconie nauw samen met Kerk in Actie en staat de diaconie open voor signalen uit de samenleving die de diaconie opmerkzaam maakt op mensen of groepen mensen die niet tot hun recht kunnen komen, zowel dichtbij als veraf. De diaconie probeert handen en voeten te geven aan de diaconale opdracht en daarbij zoveel mogelijk gemeenteleden te betrekken. De diaconie werkt en wil nog meer samenwerken met vele bondgenoten in de samenleving, uit andere kerken en ook daarbuiten, die evenals de diaconie zich willen inzetten voor ‘hen die geen helper hebben’. Het betekent dat we er samen voor zorgen dat we met elkaar een dienende christelijke gemeenschap zijn in deze wereld. Diakenen zijn de voortrekkers in het diaconale werk. Diakenen staan naast mensen die in de problemen zitten en kijken om naar mensen die extra steun nodig hebben.

Integratie van Diaconie met Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
Door organisatorische ontwikkelingen is het niet langer noodzakelijk dat de commissie ZWO en de Diaconie op lokaal niveau naast elkaar blijven bestaan. Landelijk opereert de PKN, samen met andere partners, onder de vlag ‘Kerk in Actie’. In dat verband valt er makkelijker onderscheid te maken tussen ‘Kerk in Actie Binnenland’ en ‘Kerk in Actie Buitenland’, wat inmiddels in de publicaties ook gebeurt. Integreren van ZWO in de Diaconie ligt daarom voor de hand.

Voor wie zijn wij er?
Diakenen zijn er in principe voor iedereen die hulp nodig heeft, jong en oud, ongeacht de religieuze achtergrond, ver weg en dichtbij. Wij bieden individuele hulp binnen het gebied van onze kerkgemeenschap, dat is Leiderdorp en Zoeterwoude-Rijndijk. We ondersteunen ook organisaties in Leiderdorp, zoals Pluspunt (mantelzorg en praktische hulpverlening) en Schuldhulpmaatje. In Leiden, o.a. de Bakkerij, het Straatpastoraat, Inloophuis Psychiatrie, Exodus en Stichting Leergeld. Wereldwijd hebben we ons voor de komende jaren verbonden aan het project SAVE van Kerk in Actie. SAVE helpt kinderen in India die werken in de textielindustrie. Via de collectes voor Kerk in Actie steunen we nog veel meer projecten in Binnen- en Buitenland.

Drie Leiderdorpse kerken werken samen in project “Stille hulp”
Drie diaconieën in Leiderdorp, die van de Rooms Katholieke Parochie, de Gereformeerde Gemeente en de Protestantse Gemeente werken samen in een diaconaal platform. Aan inwoners van Leiderdorp die het financieel moeilijk hebben wordt de mogelijkheid geboden praktische of financiële hulp te krijgen. Dat kan b.v. een gerichte bijdrage voor een noodzakelijke reparatie of vervanging van een huishoudelijk apparaat zijn. En als het gaat om het dagelijks levensonderhoud en de nood hoog is kan er ook meteen geholpen worden. Om de privacy te waarborgen is er een vertrouwenscommissie van diakenen ingesteld.
Heeft u hulp nodig? Schroom niet, maar neem contact met ons op. Een diaken van de vertrouwenscommissie komt na uw telefoontje of e-mail bij u op bezoek en bekijkt hoe hulp geboden kan worden.

Hoe werken wij?
Heeft u problemen waar u zelf niet uit kunt komen? Loopt u tegen een muur van instanties op? In sommige gevallen kunnen we tijdelijke financiële steun geven. Maar we kunnen u ook ondersteunen naar de instanties toe. In moeilijke tijden, zoals bij ziekte, verdriet, verlies of eenzaamheid, kunt u altijd bij ons terecht voor een luisterend oor, een gesprek of concrete hulp.

Neem contact met ons op via:
- het kerkelijk bureau, Van Poelgeestlaan 2, 2352TD Leiderdorp, tel. 589 02 59;
- de voorzitter tel. 541 05 62, email: marijke.pernis@planet.nl;
- de secretaris, email: diaconie@pgleiderdorp.nl;
- de penningmeester tel. 580 18 89, e-mail: gijsbert.weipoort@kpnmail.nl.
U kunt er op rekenen dat uw privacy gewaarborgd blijft.

Waar komen onze financiële middelen vandaan?
De steun die we verlenen is mogelijk door onze financiële middelen, die bestaan uit de jaarlijkse diaconale inzamelingsactie, kerkcollectes, giften en legaten.

U kunt uw gift overmaken op het Triodos banknummer NL15 TRIO 0390 5394 22, t.n.v. het College van Diakenen, Protestantse Gemeente te Leiderdorp.

Geldwerving voor Kerk in Actie Buitenland en de Zending gebeurt door middel van de speciale collectes en de jaarlijkse acceptgirokaartenactie.

Giften kunt u overmaken op rekeningnummer NL47 INGB 0000 1201 33 van de Zending Protestantse Gemeente Leiderdorp.

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de Protestantse Gemeente Leiderdorp.

Onder de werkzaamheden en taken vallen: het voorbereiden en opstellen van de begrotingen en jaarrekeningen, zorgdragen voor de geldwerving, uitvoering van het personeelsbeleid, het beheer van kerkelijke gebouwen, etc. De taken en bevoegdheden van de kerkrentmeesters staan beschreven in de in de kerkorde van de PKN en de Plaatselijke Regeling van de PGL.

 

Kerkelijk Bureau
Het kerkelijk bureau voert allerlei werkzaamheden uit tbv van onze kerkgemeenschap.
Informatie voor de zondagsbrief moet uiterlijk op donderdag voor 09:00 uur ingeleverd zijn., 
Het kerkelijk bureau wordt beheerd door Tim Brouwer de Koning
Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp.

e-mail: kerkbureau@pgleiderdorp.nl
telefoon: 071-5890259
Het kerkelijk bureau is open op maandag- en donderdagmorgen van 9-12 uur.

Ledenadministratie
Adreswijziging, de geboorte van uw kind of andere wijzigingen kunt u per email doorgeven.
De administratie wordt beheerd door Terz Roest
logistiek kerkblad Joke Nouwt.
Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp.
e-mail: ledenadm@pgleiderdorp.nl
telefoon: 071-5890259
Terz Roest is maandagmorgen van 9-12 uur op het kerkelijk bureau.

Financiële administratie
Voor vragen over de vrijwillige bijdrage (actie kerkbalans) en financiële zaken, zoals declaraties, bijdrage kerkblad ontmoeting en andere betalingen kunt u contact opnemen met de penningmeester Adrie Troost. Bij voorkeur via e-mail: fin-administratie@pgleiderdorp.nl.


Bankrekeningnummers:
NL66 INGB 0002 6596 39: 
alle kerkelijke projecten, CBI, renovatie Trefpunt, onder vermelding van de bestemming van uw gift
NL31 INGB 0005 1231 96: aktie kerkbalans (onder vermelding van ‘actie kerkbalans 2018- 2019-enz..)
NL74 FVLB 0699 7686 16: paascollecte, solidariteitskas, kerkblad Ontmoeting en eindejaar collecte
NL37 RABO 0335 6636 21: bloemendienst Dorpskerk 
NL75 INGB 0007 8276 37: bloemendienst Scheppingskerk
NL05 RABO 0335 6005 65: collectebonnen, onder vermelding van pakket A-B-C-D-E
voor bestelling collectebonnen klik HIER 


Declareren kosten 

U wordt verzocht gebruik te maken van het nieuwe declaratieformulier en de onderstaande gebruikers instructie te volgen.
1. U downloadt het declaratieformulier van de website.  KLIK HIER
(U kunt ook een blanco declaratie op uw eigen PC opslaan. Dan heeft u altijd een declaratieformulier bij de hand.)
2. U vult het declaratieformulier volledig in.
3. U beschrijf het doel waarvoor u de uitgaven gedaan heeft.
4. U voegt de originele aankoopnota’s bij. (geen kopieën en geen scans)
5. U ondertekent het declaratieformulier.
6. U levert alle stukken in bij de voorzitter Pastorale Raad, taakgroep of College
7. Deze controleert de declaratie en ondertekent die voor akkoord
8. Alle stukken kunnen vervolgens gedeponeerd worden in de zwarte postbus van de financiële administratie naast de kopieermachine in de Scheppingskerk.
9. Volledig ingevulde declaratieformulieren (voorzien van de aankoopnota’s en de noodzakelijke handtekeningen) worden betaald op de dag, dat de penningmeester de stukken in handen krijgt.

 

Kosters
Scheppingskerk Peter Kruizinga  telefoon: 06 - 5055 1064  e-mail: kosterscheppingskerk@hotmail.com
Dorpskerk Henk van der Velden telefoon: 071 - 54 14 926 / 06 - 5170 8066  e-mail: velden340@zonnet.nl

KLIK HIER voor informatie over de verhuur van ruimtes in onze gebouwen. 

                      Dorpskerk

Dorpskerk zij

Hoofdstraat 19
2351 AA  Leiderdorp
telefoon: 071-5411309
koster: Henk van der Velden

               Scheppingskerk

Scheppingskerk

van Poelgeestlaan 2
2352 TD  Leiderdorp
telefoon: 071-5890259
koster: Peter Kruizinga

 

 

 

 

 Leiderdorp is pastoraal verdeelt in wijken. Voor iedere wijk is er een pastorale raad. De pastorale raden zorgen voor het dagelijks bestuur van de wijken. We onderscheiden de wijken Hoven/Ouderzorg, Zijloord en Dorpskerk.

Er zijn 3 pastorale raden:

wijk 1: Zijloord

wijk 2: Hoven / Ouderzorg

wijk 3: Dorpskerk

 

wijkindeling 2003

 

De Pastorale Raad Dorpskerk organiseert het kerkelijk werk in de wijk. Taken zijn o.a.: bezoekwerk, bijeenkomsten op het gebied van geloof en levensoriëntatie, bijeenkomsten op het gebied van cultuur en samenleving, stimuleren van onderlinge contacten en activiteiten rondom de Dorpskerk, de organisatie van de eredienst.

E-mail adres: dorpskerk@pgleiderdorp.nl. Postadres: Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp.

De Pastorale Raad Dorpskerk bestaat uit de volgende leden:

- Marja Meerburg (voorzitter)                                                                      071-887 78 80

  Hoofdstraat 177                                                                     marja.meerburg@ziggo.nl

- Haro Hielkema (secretaris)                                                                     071-541 02 12

   Anna van Burenstraat 23;                                                     hmhielkema@casema.nl 

 
- ds. Hester Smits (predikant)                                                                   071-887 99 50

  Bloemendaalselaan 38                                                                hestersmits@ziggo.nl


- Elly Chaudron-Boshoven                                                                        071-589 03 77
  Anna van Saksenstraat 20                                                               info@chaudron.eu   


- Christina de Jong-Kwestro                                                                      071-513 70 28
  Beatrixstraat 26                                                               Alexenchristina@kpnmail.com    


- Renny Kramer - Verlind (seniorenpastoraat)                                           071-589 42 91

   Frederik Hendriklaan 5;                                                              rennykramer@ziggo.nl    

 

Wat hebben wij te bieden?

* Pastorale zorg, d.w.z.:

- Begeleiding en coaching op kruispunten in je leven.

- Persoonlijke, geestelijke begeleiding als je op zoek bent naar verdieping

- Bezoek van de predikant of pastoraal medewerker

Heeft u ons nodig?

Bel of mail dan predikant of hieronder genoemde personen.

 

Predikant:

ds. Stephan Kurtzahn   tel. 750 37 74.    e-mail: Stephan_kurtzahn@versatel.nl

 

Omzien naar elkaar

Wilt u iemand, of uzelf, onder de aandacht van het pastoraat brengen, bel dan naar Bas den Dekker (tel 589 02 53) of Jelly Bakker (te. 576 08 16)

 

Pastoraat in de wijk Hoven/Ouderzorg

Pastoraat zien we als de kern van ons werk. Pastoraat doen wij ook samen. Als gemeenteleden zien wij om naar elkaar. Bijna alle leden van de pastorale raad Hoven/Ouderzorg zijn pastorale medewerkers. Namens de kerk bezoeken zij gemeenteleden in onze wijk. Daarbij maken wij onderscheid tussen algemeen pastoraat  en  seniorenpastoraat (deze leeftijdsgroep wordt bezocht vanaf 75 jaar).

Bij het algemeen pastoraat brengen we een bezoek als daar een bepaalde reden of aanleiding voor is, bijv. ziekte, overlijden van een familielid, een kraambezoek, een huwelijksjubileum en verder op eigen verzoek.

Daarom ontvangt ieder gemeentelid elk jaar bij de Aktie Kerkbalans een pastorale brief die haar/hem de gelegenheid biedt om bezoek aan te vragen.

Het pastorale werk in onze wijk is verdeeld over een aantal werkgroepen en activiteiten. Op deze manier willen we zo goed mogelijk aansluiten bij de pastorale vragen en behoeften in onze wijk.

Nieuw ingekomen leden krijgen Welkombezoek

Iedereen die lid is van de Protestantse kerk in Nederland (PKN) en in onze wijk komt wonen krijgt bezoek; een goede gelegenheid om deze mensen te informeren over de protestantse kerk in Leiderdorp (PGL) en te zien of de gegevens, die wij doorgekregen hebben kloppen. Daarmee willen we de nieuw-ingekomene vooral het gevoel geven ‘welkom te zijn’ in onze kerkgemeenschap.

Seniorenpastoraat

Iedereen die 75 jaar is of ouder, wordt minstens eenmaal per jaar bezocht. Zo houden wij contact met gemeenteleden die, de een meer dan de ander, wat kwetsbaarder worden. Het bezoekwerk is opgedeeld in twee sectoren: Hoven en Ouderzorg. Elk van de sectoren heeft een coördinator. (zie namenlijst  medewerkers) 

.

Andere activiteiten

* Onder leiding van de pastorale raad Hoven/Ouderzorg wordt maandelijks op de 3e donderdag van de maand een Ontmoetingsochtend  voor 65 plussers gehouden in de Scheppingskerk.

* Het project SOLO is gericht op alleengaanden in de leeftijdsgroepen 50-65 jaar en 66- 75 jaar.

* De pastorale raad Hoven/Ouderzorg werkt ook mee aan andere activiteiten, samen met de diaconie en de pastorale raden  Zijloord en Dorpskerk:

- de jaarlijkse Kerstattenties voor 75 plussers (in december)

- de Mantelzorgzondag  (in november)

- de Ziekenzondag  ( in juni )

NB. Op de Website van onze protestantse gemeente zullen wij u regelmatig informeren over de activiteiten van de pastorale raad Hoven/Ouderzorg.

                                  -----------------

        

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese unie (EU). De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer. Kerken hebben ook te maken met deze nieuwe privacywetgeving. Want kerken hebben net als heel veel andere organisaties te maken met het verwerken van persoonsgegevens.
hier vindt u  onze Privacyverklaring  

Met deze taakgroep willen we de gemeente, pastorale raden, taakgroepen, werkgroepen enz. in de gemeente stimuleren om na te denken over wat goed is door hen te publiceren, voor zowel binnen de kerk als daarbuiten. Daarbij komen dus vragen aan de orde zoals: voor wie organiseren wij onze activiteiten, hoe aantrekkelijk zijn deze voor hen en hoe kunnen we dat op een aansprekende manier communiceren om hen te bereiken. Onze taakgroep wil daarin meedenken en adviseren.

De uitvoerende taken van de taakgroep zijn de eindredactie van ons kerkblad ‘Ontmoeting’, het beheren van de website.

De Taakgroep Vorming & Toerusting probeert een totaalbeeld te geven van alle vormings- en toerustingsactiviteiten in onze gemeente. De taakgroep ontplooit jaarlijks ook eigen activiteiten en is te hulp te roepen bij het bedenken en uitvoeren van activiteiten met andere taakgroepen. De taakgroep maakt van alle activiteiten in de gemeente een toegankelijk overzicht en publiceert deze agenda in Ontmoeting en op de website. 

De Taakgroep Eredienst bereidt bijzondere kerkdiensten voor, samen met de dienstdoende predikant. De leden zijn betrokken bij de invulling en organisatie van deze ‘experimentele’ diensten en evalueren deze na afloop. Diensten die wij mede voorbereiden zijn: de Taizévieringen, Thomasvieringen, Ionavieringen, Vespers, Vieringen van Woord, Beeld en Muziek, de Kinderkerstviering, de Cantatediensten en Evensongs. Met de vieringen willen we zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met onze kerkgemeenschap en wat er allemaal mogelijk is in een viering. Iedereen is welkom, of mensen nu actief of vanaf de zijlijn meeleven.

Waarom ‘Zoek de Balans’?

Al meer dan vijf jaar is onze werkgroep actief in onze kerkengemeenschap. Wij willen met onze activiteiten blijvende aandacht besteden aan de ongelijkheid die er heerst in onze wereld. Ongelijkheid als het gaat om gelijke kansen voor iedereen: dat je kansen afhangen van het land waar je werd geboren. Ongelijkheid als het gaat om de verdeling van grondstoffen en de opbrengsten daarvan. Ongelijkheid als het gaat om het gebruik van de aarde en onze invloed op het klimaat.

Waar gaat het om?

Bewustmaking en gedragsverandering

Dat is de kerntaak van onze werkgroep. Laten zien hoe ongelijkheid onderdeel is geworden van ons denken en doen. Als je tot de conclusie moet komen dat het ongelijk verdeeld is in de wereld, moet je als christen ook tot het besef komen dat je met die kennis iets moet en kunt doen. Dat je moet streven naar een duurzame samenleving en dat je de cirkel van steeds groeiende productie en consumptie moet doorbreken. Dat je een eerlijke prijs en beloning geeft voor producten en het werk van kansarmen.

Hoe doen we dat?

Op verschillende manieren proberen we het probleem van de ongelijkheid onder de aandacht te brengen en te houden. Op verschillende terreinen proberen we gedragsverandering te bereiken. Daarom staat er regelmatig in onze kerken een ‘fairtrade’ kraam om producten tegen een eerlijke prijs aan te bieden. Niet om er geld aan te verdienen, maar om boeren in ontwikkelingslanden meer kans te bieden op een beter bestaan. Daarom staan er in de zondagsbrief regelmatig korte berichtjes die uw aandacht vragen voor duurzaamheid en eerlijke verdeling. Daarom nodigen we gastsprekers uit om u en ons te informeren over klimaat en energiegebruik. Daarom werken wij mee aan speciale kerkdiensten waarin duurzaamheid en gelijke kansen centraal staan. Daarom proberen we ook in onze eigen kerkgebouwen meer duurzame energie toe te passen en ‘fairtrade’ producten te gebruiken.

Informatie via Bert Prang (voorzitter) tel 58 90 677, of g.prang@casema.nl

De belangrijkste taak van deze taakgroep is de jeugd in relatie te brengen met God, hen te betrekken bij de gemeente en zich thuis te laten voelen in de kerk. Deze drie taken zijn als kerngedachten vastgesteld in het werkplan dat als leidraad dient voor onze werkzaamheden.

Het gaat daarbij om:

a. de relatie met God;

b. gemeenschap met elkaar;

c. dienst aan de samenleving.

Verder heeft de taakgroep als opdracht waar nodig de jeugdactiviteiten te coördineren, te stimuleren en of te initiëren. Ook het communiceren met de pastorale raden en de andere taakgroepen over jeugdaangelegenheden is een belangrijk item van het bestuur. Jeugdpastoraat, jeugddiaconaat en jeugddiensten zijn daar voorbeelden van. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor de toerusting van diegenen die actief zijn in het jeugdwerk.

 

De huidige onderdelen van de Taakgroep Jeugd zijn:

- Oppasdienst

- Kindernevendiensten;

- Jeugdkerken;

- Clubwerk,

- Kinderkoor Dorpskerk

- Geloven 18+

 

De vergaderingen van de Taakgroep Jeugd zijn ongeveer eens per twee maanden. In deze vergaderingen wordt de gang van zaken in het jeugdwerk besproken. Het samenwerken tussen de secties binnen de Taakgroep is de sleutel tot voortzetting en verbetering van het jeugdwerk.

De vergaderingen van het bestuur kunnen na voorafgaand verzoek door afgevaardigden van de secties worden bijgewoond.

 

Kindernevendiensten

Kindernevendienst Scheppingskerk:

Marcella Buitenhek, tel. 523 80 31; marcella.buitenhek@casema.nl

Marja van der Kruk, tel. 541 47 02; rvdkmb@planet.nl

 

Kindernevendienst Dorpskerk:

Berber Snoeijer, tel. 522 35 43; berber.snoeijer@ziggo.nl

Christina de Jong, tel. 513 70 28; alexenchristina@kpnmail.nl

 

Elke zondag tijdens de kerkdienst is er in beide kerken een kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool. Aan het begin van de dienst zitten de kinderen gewoon bij hun ouders in de kerk. Tijdens de bijbellezingen en de preek zijn zij in hun eigen ruimte. Eerst wordt een verhaal verteld, daarna gaan de kinderen van 4 tot en met 7 jaar knippen, plakken en/of tekenen over het vertelde verhaal. Met de oudere kinderen van 8 tot en met 12 jaar verwerken we het vertelde verhaal meer in de vorm van een spel, collage, gesprek of iets dergelijks. Na de preek komen we terug in de kerk. Voor of na de KND hebben we meestal nog een gesprek met de dominee over het thema of vertelt hij/zij ons een leuk verhaal’.

In de adventstijd (de tijd vóór Kerst) en de veertigdagentijd (de tijd vóór Pasen) werken we vaak aan een leuk project. Het kerstfeest en paasfeest vieren we met alle mensen in de kerk en in onze eigen ruimte.

Wil jij ook meedoen met onze kindernevendienst? Kom dan gerust een keer kijken! Wil je eerst meer weten, bel dan met een van de bovengenoemde contactpersonen.

 

Jeugdkerk Dorpskerk

Contactpersonen voor de Kindernevendienst plus (gr. 7 en 8)

Anita Dijkstra, tel. 582 00 65; spartahoogvliet@yahoo.com

Marjan van der Vos, tel. 542 12 14; vandervos@casema.nl

 

Contactpersonen voor de Jeugdkerk voortgezet onderwijs

Mieke Suijkerbuijk, tel. 541 68 43; mieke@suijkerbuijk.net

Toos Voorvelt, tel. 542 27 18; amvoorvelt@kpnmail.nl

 

We beginnen deze bijeenkomsten met de gemeente in de kerk. Na ongeveer 10 minuten verlaten we, gelijk met de kinderen van de kindernevendienst, de kerk en gaan we naar onze eigen plek in het ’t Trefpunt.

De jeugdkerk is bedoeld voor jongeren van 11 tot en met ongeveer 17 jaar. De onderwerpen verschillen van keer tot keer.

De jeugdkerk is 1 keer per maand. In de week voorafgaand aan de jeugdkerk krijgen jullie een uitnodiging waarin we het onderwerp aankondigen en zo mogelijk alvast toelichten.

Naast diverse gespreksonderwerpen proberen we ook zo nu en dan iets anders te organiseren, zo zijn we vorig seizoen wezen fietsen naar Leiden (bezoek historische begraafplaats Groenesteeg) en hebben we onze eigen film gemaakt. Uiteraard hopen we dat jij er ook bij wilt zijn het komende seizoen. Wil je meer informatie? Neem contact op met een van de contactpersonen.

 

Jeugdkerk Scheppingskerk

Contactpersoon: Jorien Boesveld, tel: 589 40 20/

06 27 264 724; e-mail: jmcboesveld@hotmail.com,

 

Voor jongeren tussen de 12 en ongeveer 16 jaar is er naast de gewone kerkdienst de ‘Jeugdkerk Scheppingskerk’. We hebben het in de jeugdkerk met elkaar over geloven en andere dingen die ons bezig houden. We hebben ook speciale activiteiten zoals de Kerst High Tea en het Paasontbijt.

 

De jeugdkerk vindt eens in de twee weken plaats van 10.00 tot 11.00 in ‘Het Paradijs’, tegelijk met de gewone kerkdienst.

De data van de jeugdkerkdiensten worden aangekondigd in Ontmoeting en op de website www.pgleiderdorp.nl. Ook hangt het rooster in de hal van de Scheppingskerk.

 

Lijkt het je leuk om mee te doen? Kom dan gewoon eens langs op een zondagochtend!

Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Jorien Boesveld.

 

Clubwerk

Zit je in groep 3 of hoger, dan is de club van de kerk echt iets voor jou. Elke twee weken komen we bij elkaar om te luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en vervolgens te knutselen of spelletjes te doen. Precieze tijd en plaats is met het verschijnen van dit boekje nog niet bekend, maar voor meer informatie: vrouwdepaauw@gmail.com

 

Activiteiten voor jongeren van 14-17 jaar

Ben je tussen de 14 en 17 jaar houdt dan de o.a. de Facebookpagina van de Jeugd PG Leiderdorp goed in de gaten, want we organiseren ook dit jaar weer een aantal bruisende activiteiten voor jou. Wat denk je van een spectaculaire filmavond, zeilen of iets betekenen voor een ander? Meld je aan bij onze Facebookpagina en blijf op de hoogte!

 

Geloven 18+

Ben je tussen de 18 en 25 jaar en wil je in een ontspannen en open sfeer doorpraten over geloof en andere zaken, dan ben je van harte welkom bij deze groep. Samen met leeftijdsgenoten gaan we in gesprek over vragen en twijfels en gezellig met elkaar in discussie over onze meningen en overtuigingen. Allerlei thema’s komen aan bod, waarbij je zelf een grote inbreng hebt. Met elkaar willen we nadenken over wat geloof voor jou kan betekenen en wat belangrijk is in het leven. Maar natuurlijk hebben we ook veel lol en leven we met elkaar mee. Je kunt gewoon op iedere willekeurige avond komen binnenvallen. Dus kom vooral langs!

Wanneer: 18 september, 16 oktober, 21 november, 16 december, 21 januari, 26 februari, 27 maart, 28 april.

Tijd: 20:00 uur

Plaats: Scheppingskerk (Jeugdhonk)

Contactpersoon: ds. Esther de Paauw tel. 301 87 42

E-mail: vrouwdepaauw@gmail.com

 

Kinderkoor Dorpskerk

Joke van de Nadort, 589 49 62      

E-mail: nadort@planet.nl

Thea Barends, 541 81 34

Bep Verra, 589 50 94

Ons Kinderkoor Dorpskerk bestaat al ruim 22 jaar! We hopen dat we nog lang kunnen blijven zingen, maar.. daar hebben we wel kinderen voor nodig die mee komen zingen! Een paar weken na de grote vakantie gaan we weer beginnen en het zou leuk zijn als we onze bekende ‘gouwe – ouwe’ kinderen weer zien én er ook weer nieuwe zangertjes bijkomen. Iedere maandagmiddag (behalve in de vakanties) kun je vanaf kwart over drie terecht in ‘t Trefpunt. Je wordt ontvangen met een lekker glaasje limonade en een koekje (tegenwoordig wel 2!) Wanneer alle kinderen binnen zijn, beginnen we met oefenen. We eindigen om ongeveer half vijf. Het kinderkoor is er voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd, dus ook kinderen die nog niet kunnen lezen zijn welkom. Wel verwachten we van de kinderen dat ze van zingen houden en het leuk vinden om ongeveer 1 keer in de 5 weken, tijdens de kerkdienst te laten horen wat we allemaal geleerd hebben.

We zingen meestal in de Dorpskerk tijdens de diensten met Kerst en Pasen en soms nog met Pinksteren. Ook leren we mooie liedjes om tijdens een doopdienst te zingen. Een paar maal per jaar treden we ergens anders op, bv. tijdens een dienst met gehandicapten en soms een extra optreden bv. bij een feest. Bij het zingen leren we ook muziekinstrumenten te gebruiken, zoals de tamboerijn, de triangel, het woodblock of de trommel. Zo leren we spelenderwijs iets over het ritme van de liedjes en met de pianobegeleiding klinkt alles nog mooier.

De uitnodiging voor seizoen 2013-2014 wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar verspreid op de scholen in het Oude Dorp. Zit je op een andere school in Leiderdorp en wil je graag mee komen zingen, bel dan even naar een van de bovenstaande contactpersonen, dan sturen we je persoonlijk een uitnodiging.

Ons motto is en blijft: Wees welkom allemaal….zingen maakt blij!

 

 

 

Wie zijn wij

De Protestantse Gemeente Leiderdorp is een levendige gemeente die volop in de samenleving staat. We organiseren vele activiteiten om elkaar te ontmoeten, ons geloof te verdiepen of dienstbaar te zijn aan de samenleving om ons heen. Zo zijn er filmavonden, lezingen, gesprekskringen, boekenmarkten, burendag, inzameling voor de voedselbank en nog veel meer!

 

Onze gemeente is verdeeld in drie wijken en komt samen in twee kerkgebouwen: Dorpskerk en Scheppingskerk.  Er zijn drie predikanten die ieder pastoraal verbonden zijn aan een wijk, maar verder ten dienste staan aan de hele gemeente. Er is ruimte voor diversiteit in geloofsbeleving en geloofsopvatting. In de diensten zijn we niet bang om te experimenteren met nieuwe vormen.

 

Onze gemeente bestaat uit mensen van alle leeftijden. Er is iedere zondag oppas en kindernevendienst in beide kerken. Ook is er een actieve jeugdkerk die om de week samenkomt in één van de twee kerkgebouwen. 

Wij verhuren zalen en ruimten voor bijeenkomsten van 5 tot 350 personen!

De kerkzaal van de Scheppingskerk en de Dorpskerk kunnen worden gehuurd voor grotere bijeenkomsten, zoals concerten, lezingen en andere bijeenkomsten die passen binnen het karakter van het gebouw. 

De Dorpskerk is ook een officiële burgelijke trouwlocatie.

Vele grote organisaties maken reeds gebruik van deze mogelijkheid o.a. Gemeente Leiderdorp, Veilig Verkeer Nederland , Palliatieve Zorg en diverse koren.

De kleinere ruimten zijn eveneens beschikbaar voor verhuur, bijvoorbeeld om uw verjaardag of huwelijksjubileum eens uitgebreid te vieren, of om te vergaderen of cursussen te geven. Huren is voor iedereen mogelijk, dus ook voor niet-gemeenteleden. Tevens kunnen wij de catering voor u regelen. In de Scheppingskerk hebben we diverse ruimten. Verder kunt u in het Trefpunt, naast de Dorpskerk terecht. Dit gebouw is in 2016 geheel gerenoveerd.

Scheppingskerk  

">  

Dorpskerk  

">

Voor informatie over onze aantrekkelijke huurprijzen en mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact opnemen met de koster van de Scheppingskerk, Peter Kruizinga (kosterscheppingskerk@hotmail.com of 06-50551064) of de koster van de Dorpskerk, Henk van der Velden (velden340@zonnet.nl of 06-51708066).