Visie van Diaconaat en Zending
We dromen van en streven naar een ideale samenleving…. waarbij ieder mens tot zijn of haar recht komt. Waar mensen naar elkaar omzien en elkaar helpen. Waar mensen, hoe verschillend ook, elkaar verdragen. Waar ons handelen als mensen de aarde en al wat erop leeft geen onomkeerbare schade berokkent.

Missie van Diaconaat en Zending
De diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiderdorp probeert in de samenleving actief te zijn om gerechtigheid en barmhartigheid in deze wereld te bevorderen. Om dat te bereiken werkt de diaconie nauw samen met Kerk in Actie en staat de diaconie open voor signalen uit de samenleving die de diaconie opmerkzaam maakt op mensen of groepen mensen die niet tot hun recht kunnen komen, zowel dichtbij als veraf. De diaconie probeert handen en voeten te geven aan de diaconale opdracht en daarbij zoveel mogelijk gemeenteleden te betrekken. De diaconie werkt en wil nog meer samenwerken met vele bondgenoten in de samenleving, uit andere kerken en ook daarbuiten, die evenals de diaconie zich willen inzetten voor ‘hen die geen helper hebben’. Het betekent dat we er samen voor zorgen dat we met elkaar een dienende christelijke gemeenschap zijn in deze wereld. Diakenen zijn de voortrekkers in het diaconale werk. Diakenen staan naast mensen die in de problemen zitten en kijken om naar mensen die extra steun nodig hebben.

Integratie van Diaconie met Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
Door organisatorische ontwikkelingen is het niet langer noodzakelijk dat de commissie ZWO en de Diaconie op lokaal niveau naast elkaar blijven bestaan. Landelijk opereert de PKN, samen met andere partners, onder de vlag ‘Kerk in Actie’. In dat verband valt er makkelijker onderscheid te maken tussen ‘Kerk in Actie Binnenland’ en ‘Kerk in Actie Buitenland’, wat inmiddels in de publicaties ook gebeurt. Integreren van ZWO in de Diaconie ligt daarom voor de hand.

Voor wie zijn wij er?
Diakenen zijn er in principe voor iedereen die hulp nodig heeft, jong en oud, ongeacht de religieuze achtergrond, ver weg en dichtbij. Wij bieden individuele hulp binnen het gebied van onze kerkgemeenschap, dat is Leiderdorp en Zoeterwoude-Rijndijk. We ondersteunen ook organisaties in Leiderdorp, zoals Pluspunt (mantelzorg en praktische hulpverlening) en Schuldhulpmaatje. In Leiden, o.a. de Bakkerij, het Straatpastoraat, Inloophuis Psychiatrie, Exodus en Stichting Leergeld. Wereldwijd hebben we ons voor de komende jaren verbonden aan het project SAVE van Kerk in Actie. SAVE helpt kinderen in India die werken in de textielindustrie. Via de collectes voor Kerk in Actie steunen we nog veel meer projecten in Binnen- en Buitenland.

Drie Leiderdorpse kerken werken samen in project “Stille hulp”
Drie diaconieën in Leiderdorp, die van de Rooms Katholieke Parochie, de Gereformeerde Gemeente en de Protestantse Gemeente werken samen in een diaconaal platform. Aan inwoners van Leiderdorp die het financieel moeilijk hebben wordt de mogelijkheid geboden praktische of financiële hulp te krijgen. Dat kan b.v. een gerichte bijdrage voor een noodzakelijke reparatie of vervanging van een huishoudelijk apparaat zijn. En als het gaat om het dagelijks levensonderhoud en de nood hoog is kan er ook meteen geholpen worden. Om de privacy te waarborgen is er een vertrouwenscommissie van diakenen ingesteld.
Heeft u hulp nodig? Schroom niet, maar neem contact met ons op. Een diaken van de vertrouwenscommissie komt na uw telefoontje of e-mail bij u op bezoek en bekijkt hoe hulp geboden kan worden.

Hoe werken wij?
Heeft u problemen waar u zelf niet uit kunt komen? Loopt u tegen een muur van instanties op? In sommige gevallen kunnen we tijdelijke financiële steun geven. Maar we kunnen u ook ondersteunen naar de instanties toe. In moeilijke tijden, zoals bij ziekte, verdriet, verlies of eenzaamheid, kunt u altijd bij ons terecht voor een luisterend oor, een gesprek of concrete hulp.

Neem contact met ons op via:
- het kerkelijk bureau, Van Poelgeestlaan 2, 2352TD Leiderdorp, tel. 589 02 59;
- de voorzitter tel. 541 05 62, email: marijke.pernis@planet.nl;
- de secretaris, email: diaconie@pgleiderdorp.nl;
- de penningmeester tel. 580 18 89, e-mail: gijsbert.weipoort@kpnmail.nl.
U kunt er op rekenen dat uw privacy gewaarborgd blijft.

Waar komen onze financiële middelen vandaan?
De steun die we verlenen is mogelijk door onze financiële middelen, die bestaan uit de jaarlijkse diaconale inzamelingsactie, kerkcollectes, giften en legaten.

U kunt uw gift overmaken op het Triodos banknummer NL15 TRIO 0390 5394 22, t.n.v. het College van Diakenen, Protestantse Gemeente te Leiderdorp.

Geldwerving voor Kerk in Actie Buitenland en de Zending gebeurt door middel van de speciale collectes en de jaarlijkse acceptgirokaartenactie.

Giften kunt u overmaken op rekeningnummer NL47 INGB 0000 1201 33 van de Zending Protestantse Gemeente Leiderdorp.